5. การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

1. Slide

การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

สิ่งของที่ส่งไปรษณีย์จากต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนั้นเมื่อซื้อสินค้าบน eBay ผู้ซื้อจึงควรคำนึงถึงภาษีนำเข้า
(Import Taxes) ซึ่งตามกฎหมายจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

ประเภทของสินค้านำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

- ประเภทที่ 1 สิ่งของประเภทยกเว้นภาษีอากร
มูลค่าของสิ่งของรวมค่าฝากส่งต้องไม่เกิน 1,500 บาท
หรือเป็นสินค้าตัวอย่างที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าใด ๆ

- ประเภทที่ 2 สิ่งของประเภทต้องชำระภาษีอากร
ที่มีมูลค่าหีบห่อรวมกันไม่เกิน 40,000 บาท (และต้องไม่เป็น
ของต้องห้าม ของต้องจำกัด ของต้องมีใบอนุญาต เช่น อาหาร
อาหารเสริม ยา ฯลฯ หรือของตัวอย่างต้องส่งวิเคราะห์)

- ประเภทที่ 3 สิ่งของอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2
กรมศุลกากรจะส่งมอบของให้ไปรษณีย์ไทยเก็บในโรงพักสินค้า
หรือจัดส่งไปยังด่านศุลกากรในภูมิภาคต่างจังหวัด

Start Shopping on eBay

ประเภทของสินค้านำเข้าที่ถูกแบบออกตามกฎหมาย