eBay guide for buyer

eBay guide for buyer

  • 1. ต้องทำอย่างไร ถ้าชำระเงินค่าสินค้าไปแล้ว แต่รายการสินค้าโดนลบออกไป ?

  • 2. ซื้อสินค้าบน eBay จะต้องเสียภาษีนำเข้าหรือเปล่า ?

  • 3. ถ้าไม่มีบัตรเครดิต จะสามารถซื้อสินค้าบน eBay ได้หรือไม่ ?

  • 4. สมัครบัญชีบน eBay แล้วไม่ได้รับ PIN ต้องทํายังไง ?


  • 5. การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

  • 6. ประมูลสินค้าแล้วเจอคําว่า “Reserve Not Met” หมายถึง ?