5. การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

 • การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

  การคิดค่าภาษีอากรไปรษณีย์ระหว่างประเทศ


  สิ่งของที่ส่งไปรษณีย์จากต่างประเทศ จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบ
  โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนั้นเมื่อซื้อสินค้าบน eBay ผู้ซื้อจึงควรคำนึงถึงภาษีนำเข้า
  (Import Taxes) ซึ่งตามกฎหมายจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

 • ประเภทของสินค้านำเข้าที่ถูกแบบออกตามกฎหมาย

  ประเภทของสินค้านำเข้าที่ถูกแบบออกตามกฎหมาย


  - ประเภทที่ 1 สิ่งของประเภทยกเว้นภาษีอากร
  มูลค่าของสิ่งของรวมค่าฝากส่งต้องไม่เกิน 1,500 บาท
  หรือเป็นสินค้าตัวอย่างที่ไม่มีมูลค่าทางการค้าใด ๆ

  - ประเภทที่ 2 สิ่งของประเภทต้องชำระภาษีอากร
  ที่มีมูลค่าหีบห่อรวมกันไม่เกิน 40,000 บาท (และต้องไม่เป็น
  ของต้องห้าม ของต้องจำกัด ของต้องมีใบอนุญาต เช่น อาหาร
  อาหารเสริม ยา ฯลฯ หรือของตัวอย่างต้องส่งวิเคราะห์)

  - ประเภทที่ 3 สิ่งของอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ 1 และ 2
  กรมศุลกากรจะส่งมอบของให้ไปรษณีย์ไทยเก็บในโรงพักสินค้า
  หรือจัดส่งไปยังด่านศุลกากรในภูมิภาคต่างจังหวัด

  Start Shopping on eBay